theatrou

"theatrou" square in Athens

(associates: Antonios Moras, Athanasios Sakkas)

DISTINCTION: HONORABLE MENTION