"theatrou" square in Athens

(associates: Antonios Moras, Athanasios Sakkas)


DISTINCTION: HONORABLE MENTION